Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Fredrik Stigsson

Sidor: 1 2 [3] 4 5 ... 83
31
Löpande bokföring / SV: om fakturan bestridas
« skrivet: maj 12, 2017, 09:40:38 AM »
Hej,

jag tycker att du skall vänta med att bokföra fakturan till dess att det har blivit klartlagt huruvida fakturan är korrekt eller inte.

32
Skatt och deklaration / SV: Deklarera andel till medhjälpande make
« skrivet: maj 05, 2017, 09:02:13 AM »
Hej,

du måste också lämna en NE-blankett. Om ersättningen till en medhjälpande make betalats efter en timersättning som är högre än ca 120 kr inklusive semesterersättning och egenavgifter, bör du i en bilaga till deklarationen beskriva hur ersättningen har beräknats. Du kan i NE-blanketten ange personnummer på din fru som "Redovisningsansvarig" och då behöver du inte ange alla uppgifter för den enskilda firman. Se länk nedan för mer information.

Deklaration, enskild firma del 2

33
Skatt och deklaration / SV: enskild firma paralellt med ab
« skrivet: april 12, 2017, 08:51:28 AM »
Hej!

Jag ser inga problem med att hyra ut arbetsbilar och personal till aktiebolaget, inte heller med att vidarefakturera hyran. Det är affärsmässiga transaktioner. Det går bra att driva enskild firma och aktiebolag parallellt. Om den enskilda näringsidkaren har expansionsfonder kan det uppstå problem om den enskilda firman löses upp, det finns en risk att hela expansionsfonden löses upp. Expansionsfonden kan dock föras över till aktiebolaget men här måste man också vara noggrann, 78 % av expansionsfonden måste överföras till aktiebolaget.

Inget problem att driva verksamheterna parallellt men om man vill kunna ta större utdelningar i aktiebolaget så är det bra att lönekostnader i aktiebolaget för löneunderlaget i 3:12.

34
Löpande bokföring / SV: Skattekonto som inte har bokförts tidigare
« skrivet: april 12, 2017, 08:36:39 AM »
Hej,

plussaldot på skattekontot beror förmodligen på ränteintäkter utöver kostnadsräntor och förseningsavgifter med mera. En ränteintäkt på skattekontot påverkar resultaträkningen och tillgångskontot för skattekontot i balansräkningen.

35
Löpande bokföring / SV: Verifikationsserier
« skrivet: april 07, 2017, 08:50:55 AM »
Hej,

verifikationsserier används för att lättare kunna bokföra verifikationer i kronologisk ordning inom varje nummerserie. Om du bara använder en verifikationsserie och bokför vissa affärshändelser automatiskt via ditt bokföringsprogram så blir det svårt att få verifikationerna i kronologisk ordning (datumordning).

36
Löpande bokföring / SV: Bokföringsorder
« skrivet: april 07, 2017, 08:41:30 AM »
Hej!

Ja, du kan skriva ut verifikationslista från programmet och använda som underlag.

37
Löpande bokföring / SV: Rättning av felkontering
« skrivet: april 07, 2017, 08:39:52 AM »
Hej!

Ja, det räcker att du gör en omföring mellan konton i en rättningsverifikation. För det första kan du kontrollera att du har rätt momskoder på dina konton (3051, 3044 och 3045). Hur gör du när du bokför momsrapporten? Momsrapporten bokförs i den period då momsredovisningen görs, momsrapporten skall nolla ut kontona för utgående och ingående moms. Om du redovisar moms per år så bokför du momsrapporten per den 31 december.

38
Löpande bokföring / SV: Moms vid vidarefakturering
« skrivet: mars 31, 2017, 08:27:52 AM »
Hej!

Tack för svar! Kan jag tolka det som att jag inte behöver ta ut moms på vidarefaktureringen även om både mitt AB och den jag vidarefakturerar är momspliktiga verksamheter?
Japp.

39
Löpande bokföring / SV: Moms vid vidarefakturering
« skrivet: mars 24, 2017, 10:09:03 AM »
Hej,

du behöver inte ta ut någon moms vid vidarefaktureringen av hyra för lokal. Om du vill ta ut moms på hyran så måste följande villkor vara uppfyllda:

- att din hyresgäst stadigvarande använder den hyrda lokalen i en momspliktig verksamhet.
- att uthyrningen sker på heltid. Kravet på stadigvarande användning anses därför inte uppfyllt vid uthyrning, t.ex. två timmar tre dagar i veckan.
- att hyresavtalet gäller för obestämd tid eller för minst ett år, alternativt att uthyrningen pågått minst ett år genom att ett kortare avtal inte sagts upp och då förlängts automatiskt.

40
Löpande bokföring / SV: Utbildning kund
« skrivet: mars 17, 2017, 11:03:09 AM »
Hej,

utgifter för konferenser är avdragsgilla i sin helhet om vissa förutsättningar är uppfyllda. För att utgifterna för en konferens och en konferensresa skall vara skattemässigt avdragsgilla måste det finnas ett program som är till nytta för redovisningsenheten och som omfattar minst 6 timmar per dag och 30 timmar per vecka. Ytterligare ett krav för skattemässigt avdrag är att inslaget av nöjen och rekreation inte får vara för stort.

Du kan exempelvis bokföra kostnaden på konto 6901 Konferenser.

41
Bokslut och årsredovisning / SV: ställda säkerhet
« skrivet: mars 17, 2017, 10:32:19 AM »
Hej,

det är helt korrekt. Följande mall är upprättad enligt BFNAR (2016:10) om du vill ha inspiration, Årsredovisning K2 (BFNAR 2016:10).

42
Bokslut och årsredovisning / SV: redovisning personalkostnader K2
« skrivet: mars 17, 2017, 10:26:48 AM »
Hej!

Enligt K2-rekommendationen (BFNAR 2016:10) och årsredovisningslagen (1995:1554) så behöver du enbart lämna upplysningar om medelantalet anställda i en not när det gäller din personal. BFNAR 2016:10 är den nya rekommendationen som skall tillämpas för K2-företag.

Om du frivilligt lämnar upplysning om personalens löner, pensioner och sociala avgifter så skall du inte inkludera utbildningskostnader eller andra personalkostnader.

43
Löpande bokföring / SV: Förbättringsutgift på annans fastighet
« skrivet: mars 17, 2017, 10:17:49 AM »
Hej,

om du förändrar avskrivningsplanen så får du inte påverka de avskrivningar som redan är gjorda. Den nya avskrivningsplanen (avskrivningstiden) tillämpas på det kvarvarande ingående saldot.

Om din avskrivningsplan från början var att skriva av 400 000 på 4 år och du har skrivit av 200 000 under två år så skall du om du ändrar avskrivningsplanen till 6 år skriva av 200 000 under resterande 4 år (50 000 SEK per år).

"Enligt Srf konsulternas uppfattning ska ingen retroaktiv omräkning ske om avskrivningsplanen ändras till följd av omprövning. Kvarvarande bokfört värde på anläggningstillgången, minskat med eventuellt fastställt restvärde, fördelas ut över den kvarvarande nyttjandeperioden enligt den nya avskrivningsplanen."
Omprövning av avskrivningsplan

44
Hej,

en förutsättning för momsfrihet vid försäljning av inkråmet i en verksamhet är att köparen är momsregistrerad och köpet gäller alla tillgångar för en hel eller en gren av företagets verksamhet. Momsfrihet gäller inte om du säljer maskinerna styckvis. Du beräknar momsen på det lägsta av inköpspriset eller marknadsvärdet exklusive moms.

45
Hej!

Huvudregeln anger att tjänster anses vara omsatta i det land där köparen är etablerad. När du köper som svensk näringsidkare köper en tjänst till din verksamhet från utlandet (EU eller utanför EU) så anses tjänsten vara omsatt i Sverige. Det finns dock undantag från huvudregeln.

Följande tjänster anses vara omsatta i det land där säljaren är etablerad:
- Förmedlingstjänster
- Fastighetstjänster
- Persontransporter
- Varutransporter
- Lastning och lossning
- Kulturella, idrottsliga, pedagogiska och liknande tjänster
- Värdering av, och arbete på, vara som är lös egendom
- Restaurang- och cateringtjänster
- Korttidsuthyrning av transportmedel
- Långtidsuthyrning av transportmedel
- Diverse tjänster
- Digitala tjänster
- Tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik
- Tjänster avseende export eller viss import
- Förmedlingstjänster

Om du hyr utrustning i ett annat EU-land och använder utrustningen i det landet så räknas det förmodligen som att tjänsten är omsatt i det landet, säljaren kommer då att ta ut moms enligt sitt eget lands regler.

Sidor: 1 2 [3] 4 5 ... 83